Menu

Vedtægter

Opdateret 29-12-2023


Stiftet 20. september 1924

Indeks:
- § 1 Navn og hjemsted
- § 2 Formål
- § 3 Medlemskab
- § 4 Indmeldelse

- § 5 Udmeldelse
- § 6 Kontingent
- § 7 Restance
- § 8 Udelukkelse og eksklusion
- § 9 Ordinær generalforsamling

- § 10 Dagsorden
- § 11 Generalforsamlingens ledelse
- § 12 Ekstraordinær generalforsamling

- § 13 Bestyrelsen
- § 14 Regnskab

- § 15 Revision
- § 16 Tegning og hæftelse
- § 17 Vedtægtsændringer
- § 18 Opløsning
- § 19 Spillerdragt

§ 1
Boldklubben FIX er stiftet den 20. september 1924 og har hjemsted i Brønshøj i Københavns Kommune. Foreningen er medlem af DBU, DGI samt Danmarks Idræts-Forbund og er dermed underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2
Foreningen formål er at give sine medlemmer de bedst mulige forhold at udøve deres idræt under og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til disse idrætter. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3
Som aktivt medlem kan optages enhver, der anerkender foreningens love og ikke har noget udestående med andre foreninger, som de har været medlem af.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men har fuld tale- og stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.
Æresmedlemmer er kontingent-fri og har fuld tale- og stemmeret.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen til bedømmelse.

§ 4
Indmeldelse
skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

§ 5
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.

§ 6
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan desuden fastsætte gebyr for særskilte aktiviteter udover forenings almindelige tilbud.

§ 7
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af kvartalets første måned. Medlemmer i restance, med mere end et kvartal, har ikke adgang til foreningens aktiviteter.

§ 8
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlingsbeslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§ 9
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse, opslag i klubhuset, annoncering på foreningens hjemmeside eller ved fremsendt mail direkte til medlemmerne.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

§ 10
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsrapport
  4. Forelæggelse og godkendelse af budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse, jfr. § 13 afsnit. 4.
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Eventuelt.


§ 11
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Der vælges ligeledes en referent på generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. Det godkendte referat lægges ud på klubbens hjemmeside senest 6 uger efter generalforsamlingen.

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. Dog kan indvarslingen ske med 7 dages varsel.

§ 13
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
Bestyrelsen består af 6 medlemmer. En formand samt 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen til varetagelse af Herresenior, Gamle Fixere, Ungdom (2 stk.), Damesenior. Disse 5 medlemmer skal hver især være tilknyttet den pågældende afdeling. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen forpligter sig til at tilknytte en kasserer til foreningen. Kassereren fører regnskab samt ind- og udmeldelser. Efter hvert kvartal skal der på førstkommende møde forelægges en regnskabsoversigt.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og disse har stemmeret, jf. §9
Et bestyrelsesmedlem har uanset hvor mange tillidshverv man påtager sig, kun 1 stemme i bestyrelsen.

§ 14
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 31. januar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer ved henvendelse til foreningens
kasserer.

§ 15
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer. Revisorerne skal hvert år i januar/februar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssigt revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16
Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

Der kan til klubhusets daglige drift oprettes en separat konto, hvortil klubbens forvalter har adgang. Der kan til denne konto tilknyttes et debet betalingskort, som forvalteren kan bruge i forbindelse med klubhusets drift.

Bestyrelsen kan meddele prokura til udstedelse af betalingskort

§ 17
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt eKstraordinær Generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige / almen velgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

§ 19

Foreningens spilledragt er rød bluse, hvide bukser og røde strømper.

Luk